Vývoj fondov

Aktuálny prehľad vývoja fondov, ktoré ponúka UNIQA poisťovňa prostredníctvom svojich životných poistení.

UNIQA Investičné progamy

InvestUNIQA PLUS – investičný program s časovo garantovaným nezáporným zhodnotením ktorého výška v % p.a. je garantovaná poistiteľom na vopred uvedené obdobie, spravidla jeden rok, ak nie je poistiteľom stanovené inak. Hodnota garantovaného zhodnotenia v % p.a. platná pre jednotlivé obdobia je po jej zverejnení pre poistiteľa na uvedené obdobie záväzná. Poistiteľ zverejňuje nasledovné údaje: výšku aktuálneho zhodnotenia v % p.a. a obdobie za ktoré je poistiteľom garantované; výšku všetkých minulých zhodnotení v % p.a. a obdobia za ktoré boli poistiteľom garantované od začiatku platnosti tohto investičného programu, t.j. od 01. 06. 2016.

           

 

FIDELITY

 

Tatra Asset Management

 

C-QUADRAT

Náklady na životné poistenie

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení (rok 2016)

 

Odvetvie životného poistenia podľa zákona o poisťovníctve* Priemerná výška nákladov na sprostredkovanie (PVNFS)**
B/1a 6,86 %
B/2 - %
B/3 5,51 %
B/1b 2,86 %
B/1c 7,23 %

 

Vysvetlivky

*
B/1a  Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
B/2    Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
B/3    Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
B/1b  Dôchodkové poistenie.
B/1c  Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch                B/1a,b až B/3.

**
Počítané podľa Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016
Údaje prevzaté z "new business 2016" platného k  31.12.2016
PVNFS = diskontované provízie / diskontované poistné za celú poistnú dobu